Planmatig verbeteren

We werken als school volgens de PDSA-cyclus. Dit betekent dat we planmatig werken aan verbeteringen met behulp van ons jaarplan. We evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn en borgen onze kwaliteit, onder andere door zaken op schrift vast te leggen. Daarnaast rapporteren we aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders).