Zorg op maat

Iedere leerling heeft zorg nodig; zeker de leerlingen op onze school! Wij vinden het belangrijk zorg op maat te leveren. Dat doen wij op de volgende manieren:

 

  • Voor leerlingen die instromen in ons SO en VSO stelt de orthopedagoog een Ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In dit ontwikkelingsperspectief wordt door de orthopedagoog op basis van rapportage van de leerling (dossier bij aanmelding; observatie en evt. aanvullend onderzoek) het instroomprofiel ingevuld. Dit geeft een overzichtelijk beeld van het ontwikkelingsniveau van de leerling. Hiernaast wordt de kindproblematiek bekeken en ingeschat wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn en wordt een diagnostisch beeld (integratief beeld) beschreven. Dit beeld wordt binnen de CVB besproken en bepaald wordt wat de uitstroombestemming is en welke leerroute het kind volgt om tot het betreffende uitstroomniveau te komen.
  • De leerkracht gaat  op basis van dit ontwikkelingsperspectief ( OPP) het onderwijsaanbod voor de leerling  plannen. De planning van het onderwijs gebeurt voor een periode van 20 weken vanuit Plancius of CED. Daarnaast gebruikt de leerkracht een dagplanning.Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de uitstroombestemming. De leerkracht kan hierbij een beroep doen op de deskundigheid van de intern begeleider.
  • Tussentijds en aan het einde van het schooljaar wordt het gegeven onderwijs geëvalueerd en worden de behaalde doelen vastgelegd in het leerlingvolgsysteem van Parnassys.
  • Aan het einde van het schooljaar wordt het Ontwikkelingsperspectief (OPP) geëvalueerd, en gekeken of de leerling zich ontwikkelt volgens de verwachting. Wanneer de resultaten afwijken van de verwachting wordt de oorzaak onderzocht en passende acties opgesteld
  • Waar nodig bieden wij ruimte voor extra zorg.

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker, kan u helpen wanneer U eens rustig wilt praten over verwachtingen, wensen, teleurstellingen omtrent uw kind. Hoe gaat u zelf met uw kind om, wat werkt wel, wat niet?

Zij kan u, indien gewenst, de weg wijzen naar extra ondersteuning bij de opvoeding of juist ontlasting van de thuissituatie, bijvoorbeeld door naschoolse opvang etc.

 

U kunt contact opnemen met de school als u vragen hebt of een afspraak wilt maken.

Dit kan via de receptie van de locatie in Roosendaal 0165-570950, in Bergen op Zoom 0164-870022.

 

Nazorg

Tot twee jaar na het verlaten van de school verleent De Kameleon aan oud-leerlingen nazorg. Dit doen wij om zo een soepele overgang naar en aansluiting op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of een vorm van dagbesteding mogelijk te maken. De Kameleon adviseert in voorkomende gevallen tot twee jaar nadat de leerling die school heeft verlaten, de leerling zelf, de werkgever of de instelling voor vervolgonderwijs.