Handige info

Dagen

SO

VSO

Maandag      

08.45 - 15.15 uur

08.40 - 15.15 uur

Dinsdag

08.45 -  15.15 uur

08.40 - 15.15 uur

Woensdag

08.45 - 12.15 uur / middag vrij

08.40 - 12.15 uur  / middag vrij

Donderdag

08.45 - 15.15 uur

08.40 - 15.15 uur

Vrijdag

08.45 - 15.15 uur 

08.40 - 15.15 uur

Vanaf half 9 mogen de leerlingen naar binnen. Tijdens de schooltijden lunchen de leerlingen op school.

 

Eerste schooldag schooljaar 2023-2024

  28 augustus 2023

Alleen SO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team!

  03 oktober 2023

SO en VSO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team

  04 oktober 2023

Herfstvakantie

  14 t/m 22 oktober 2023

SO en VSO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team

  06 december 2023

Kerstvakantie

  23 december'23 t/m 07 januari'24

SO en VSO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team

  29 januari 2024

Alleen SO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team!

  30 januari 2024

Alleen SO leerlingen om 12.00 uur vrij i.v.m. carnavalsviering!

  09 februari 2024

Krokusvakantie

  10 februari t/m 18 februari 2024

SO en VSO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team

  28 maart 2024

Goede Vrijdag

  29 maart 2024

Tweede Paasdag

  01 april 2024

Meivakantie  

  20 april t/m 05 mei 2024

Hemelvaartvakantie

  09 en 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

  20 mei 2024

SO en VSO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team

  21 mei 2024

Alleen SO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team!

  22, 23 en 24 mei  2024

SO en VSO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team

  04 en 05 juli 2024

Zomervakantie 

  06 juli t/m 18 augustus 2024

Eerste schooldag

  19 augustus 2024

 

Islamitische leerlingen mogen 2 keer extra vrij zijn: bij het Suikerfeest en het Offerfeest, beide keren één dag. Voorwaarde is wel dat het op een schooldag valt. Dit verlof hoeft niet apart aangevraagd te worden, wel graag van tevoren kenbaar maken bij het klassenteam.
 

Naschoolse Opvang

SDW De Speelrots biedt naschoolse opvang en vakantieopvang binnen de hekken van onze eigen school aan. Op onze locatie Roosendaal biedt SDW De Speelrots daarnaast ook weekendopvang. Op de locatie Bergen op Zoom wordt naschoolse opvang en vakantieopvang aangeboden door SDW Spilhonk. 

Meer informatie hierover kunt u opvragen bij: 

Lizette Bakhuys, leidinggevende van SDW De Speelrots en Spilhonk Tel. 06-13329283 / 088-2593483  of e-mailadres: l.bakhuys@sdwzorg.nl

Naschoolse Activiteiten 

Op de locatie Roosendaal worden een aantal keer per week in de kleine gymzaal van De Kameleon bewegingsactiviteiten aangeboden door externe aanbieders. Dit is een wisselend aanbod en wordt met ouders gecommuniceerd. 

We werken in de VSO-afdelingen met een leerlingenraad per locatie. Dit heeft tot doel om actief burgerschap te bevorderen bij onze leerlingen. Dit doet de raad o.a. door leerlingen mee te laten denken en praten over onderwerpen die hen aangaan op school over bijvoorbeeld het leefklimaat (veiligheid en plezier) en over onderdelen van het schoolbeleid. 

De leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die het algemeen belang raken. Hierbij leren ze niet alleen voor zichzelf te spreken, maar ook namens hun groep. Deelname aan de leerlingenraad vergroot de betrokkenheid van de leerlingen onderling en bij de school. Daarnaast maken zij tijdens hun deelname aan de leerlingenraad kennis met vergadertechnieken als discussiëren en notuleren. De leerlingenraad bestaat uit een afvaardiging van leerlingen uit alle VSO-groepen met uitzondering van de onderwijszorggroepen. De leerlingen worden aan het begin van het schooljaar gekozen door hun medeleerlingen voor de periode van een jaar. De leerlingenraad komt 4 x per jaar bijeen. 

 

Uw betrokkenheid als ouder

Als ouder vertrouwt u uw kind toe aan ons team. Dat waarderen wij enorm! Omdat u uw kind het beste kent, trekken wij graag samen met u op om uw kind tot maximale bloei te brengen. Wij zien u dan ook als educatief partner, belangrijke gesprekspartner, ervaringsdeskundige en eindverantwoordelijke.

Verschillende vormen

De Kameleon hecht grote waarde aan ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid betekent afstemming tussen school en ouders m.b.t. de ontwikkelingskansen en de wijze van begeleiden van het kind. Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • Enkele weken na aanvang van het schooljaar is er een algemene ouderavond in de groep waarbij u informatie krijgt over de gang van zaken in de groep. 
  • Halverwege het jaar en enkele weken voor afsluiting van het schooljaar wordt een oudergesprek gevoerd over het ontwikkelingsperspectief plan (OPP). Bedoeling is af te stemmen en overeenstemming te bereiken over het handelingsgerichte deel van het OPP.
  • Iedere groep nodigt minimaal een keer per jaar de ouders uit voor een activiteit op school. 
  • Via de communicatie-app Parro kan de leerkracht wekelijks/dagelijks berichten verzenden naar alle ouders/verzorgers van de groep, maar ook naar ouders individueel. Ook kunnen ouders via Parro met het groepsteam communiceren. 
  • Via nieuwsbrieven en de schoolgids wordt u op de hoogte gehouden van wat er speelt in de school. Omdat uw mening belangrijk is, vragen wij u eens per vier jaar het oudertevredenheidsonderzoek in te vullen.
  • Tevens kunt u zitting nemen in de ouderraad of de medezeggenschapsraad. En we betrekken u natuurlijk ook graag bij activiteiten, feesten en partijen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wijze waarop en voorwaarden waaronder u als ouders kunt deelnemen in het werk op school? Dit wordt uitvoerig beschreven in de schoolgids.

Wederzijds respect

Tot slot vinden wij het vanzelfsprekend dat oudercontact met wederzijds respect verloopt. We staan open voor positieve feedback en horen graag uw mening als u iets met ons wil delen. Rechtstreeks contact tussen ouders en school heeft onze voorkeur. Voor en na schooltijd zijn de collega’s telefonisch bereikbaar om met u te praten/ overleggen. 

 

Oudersteunpunt SamenWerkingsVerband

Ieder samenwerkingsverband heeft vanaf schooljaar 2022-2023 een steunpunt waar ouders en leerlingen terecht kunnen bij vragen over passend onderwijs. Het doel van het steunpunt is dat ouders en leerlingen een plek hebben waar zij terecht kunnen met hun vragen over passend onderwijs en daarbij, indien nodig, ondersteuning kunnen krijgen.Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Neem dan contact op het ouder- en jeugdsteunpunt! www.oudersteunpunt-wbw.nl Kan je het antwoord op de vraag niet vinden? Bel, app of mail ons dan, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

 

 

 

 

Ouderraad (OR)

Helpende handen

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Dit kunnen wij niet alleen. Gelukkig is er onze ouderraad (OR). Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van kinderen die onze school bezoeken en heeft als doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De leden van de OR ondersteunen ons team waar de inbreng van ouders gewenst is, bijvoorbeeld tijdens sport- en activiteitendagen. 

Samenstelling en doel                                                                                                 

De beide locaties hebben ieder een eigen OR. Bij de samenstelling van deze beide raden wordt steeds geprobeerd ouders te laten deelnemen uit zowel de SO- als de VSO-afdeling. De ouderraad heeft vijf à zes keer per schooljaar een vergadering. Op de agenda staan alle aankomende activiteiten en bijzondere gebeurtenissen, de planning ervan en de verdeling van taken, de evaluatie van activiteiten en alle voorkomende zaken die de oudercommissie aan de orde wil stellen.Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn voor alle ouders/verzorgers op aanvraag verkrijgbaar.

Een aandachtspunt?                                                                                                

Heeft u een punt dat u graag bespreekbaar wilt maken tijdens de vergadering van de OR? Of heeft u interesse in deelname aan de OR? Dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via het e-mailadres: or-rsd@dekameleonkpo.nl voor de locatie Roosendaal. De ouderraad van de locatie Bergen op Zoom is bereikbaar via het e-mailadres: or-boz@dekameleonkpo.nl.

Medezeggenschapsraad (MR)

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

Wat doet de MR?

De MR heeft verschillende taken. Zo heeft het schoolbestuur bij bepaalde beleidsvoornemens de instemming van de MR nodig. Maar daarnaast is de MR ook een adviesorgaan. Zij kunnen, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen over alle onderwijszaken en de organi­satie. De taken en bevoegdheden liggen vast in het regelement op de medezeggenschap. Dit kan op de school worden ingezien. Hier liggen ook de MR-notulen ter inzage.

Jaarverslag MR 2021 - 2022

Jaarplan MR 2022 - 2023

Onze MR

De huidige MR bestaat uit vier ouderleden en vier personeelsleden. De directeur onderhoudt namens het schoolbestuur het contact met de MR.

De ouderleden zijn: Mevr. Lesley Grootenboer,  Mevr . Jolanda Heemskerk, Dhr. Maarten van den Boom en Dhr. Mark Wildhagen.

De personeelsleden zijn: Dhr. Jack van Uum, Mevr. Suezann Lips, Mevr. Jessica Verstraten, Mevr. Ingeborg Kuijer

Voorzitter van de MR is Dhr. Jack van Uum. Hij is 4 dagen per week bereikbaar op de locatie Bergen op Zoom.

Meer weten?

Wilt u weten waarmee de MR zich momenteel bezighoudt? De MR-vergaderingen vinden ongeveer 1 x per 6 weken plaats en zijn altijd openbaar. U vindt de data in de jaarkalender. Het Jaarplan en het Jaarverslag zijn ook openbaar. Wilt u meer weten of heeft u een vraag of opmerking? U kunt de MR bereiken via mr@dekameleonkpo.nl.

 

De Kameleon maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.  

 

 

 

 

Wanneer uw kind door ziekte de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u vriendelijk dat telefonisch aan ons te laten weten vóór aanvang van de lestijd. Dit kan voor de hoofdlocatie Roosendaal via 0165 – 57 09 50  optie 1 en voor de nevenlocatie Bergen op Zoom via 0165 - 57 09 50 optie 2. Een andere mogelijkheid is ziek melden via de groepsmail of Parro. Het volstaat niet ziekmeldingen te laten doorgeven door andere kinderen of de chauffeur van het leerlingenvervoer.

Leerlingen die ziek zijn terwijl ze een zelfstandige extern stage moeten lopen, moeten zich zelf afmelden bij het stageadres of dat door hun ouders laten doen.

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar https://www.kporoosendaal.nl/handige-info/privacy/.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

De klokkenluidersregeling is niet van toepassing als een ouder of leerkracht het niet eens is met een besluit of handeling waarbij het om het eigen belang van de ouder of leerkracht gaat. Als dat het geval is, moet de klachtenregeling gevolgd worden.

Voor de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar de website van KPO. 

Vertrouwenspersoon 

Binnen de Kameleon zijn er meerdere vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders van de school:  

  • Jack van Uum (leerkracht op locatie Bergen op Zoom) 

  • Maaike Reuvers (Intern begeleider so en medewerker onderwijs in Roosendaal)  

  • Jolanda van der Heijden (onderwijsassistent in so-Aqua in Roosendaal) 

  • Lian Panis (schoolmaatschappelijk werkster voor locatie Roosendaal en Bergen op Zoom) 

Voor kinderen in school zijn wij aanspreekpunt als zij behoefte hebben aan een gesprek. Wij bieden kinderen een luisterend oor over zaken zoals pesten, agressie, racisme, discriminatie en seksuele intimidatie wanneer zij dit binnen school ervaren. Over zaken die de kinderen met de vertrouwenspersoon bespreken, waarvan het belangrijk is dat u op de hoogte bent, wordt u als ouder/verzorger geïnformeerd.  

U kunt als ouder/verzorger met een van de vertrouwenspersonen in gesprek gaan als u een klacht heeft over school.  In principe zijn de leerkracht en directie eerste aanspreekpunt bij klachten. Als u hier met de leerkracht/directie niet aan uitkomt of u kan/wil hierover niet met hen in gesprek, is de vertrouwenspersoon degene met wie u in gesprek kunt gaan.  De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, eerste opvang bij klachten, ondersteunt u bij school-gerelateerde problemen, bespreekt samen met u mogelijke oplossingen en geeft u informatie over een klachtenprocedure. De gesprekken zijn vertrouwelijk en er is sprake van geheimhoudingsplicht. 

Jack is bereikbaar via j.v.uum@kporoosendaal.nl of via het telefoonnummer van de school 

Jolanda is bereikbaar via j.v.d.heijden@kporoosendaal.nl of via het telefoonnummer van de school 

Maaike is bereikbaar via m.reuvers@kporoosendaal.nl of via het telefoonnummer van de school 

Lian is bereikbaar via l.panis@kporoosendaal.nl of via het telefoonnummer van de school 

 

 

 

Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt