Handige info

Dagen

SO

VSO

Maandag      

08.45 - 15.15 uur

08.40 - 15.15 uur

Dinsdag

08.45 -  15.15 uur

08.40 - 15.15 uur

Woensdag

08.45 - 12.15 uur / middag vrij

08.40 - 12.15 uur  / middag vrij

Donderdag

08.45 - 15.15 uur

08.40 - 15.15 uur

Vrijdag

08.45 - 15.15 uur 

08.40 - 15.15 uur

Vanaf half 9 mogen de leerlingen naar binnen. Tijdens de schooltijden lunchen de leerlingen op school.

 

Eerste schooldag schooljaar 2022-2023

  05 september 2022

SO en VSO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team

  19 oktober 2022

Herfstvakantie

  22 t/m 30 oktober 2022

SO en VSO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team

  06 december 2022

SO en VSO leerlingen vrij i.v.m. kerstviering  

  23 december 2022

Kerstvakantie

  24 december'22 t/m 09 januari'23

Alleen SO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team!

  02 februari 2023 

SO en VSO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team

  03 februari 2022

Krokusvakantie

  18 februari t/m 26 februari 2023

SO en VSO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team

  27 maart 2023

Tweede Paasdag

  10 april 2023

Meivakantie  

  22 april t/m 07 mei 2023

Hemelvaartvakantie

  18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

  29 mei 2023

SO en VSO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team

  30 mei 2023

Alleen SO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team!

  31 mei  2023

SO en VSO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team

  21 juni 2023

SO en VSO leerlingen vrij i.v.m. studiedag team

  14 juli 2023

Zomervakantie 

  15 juli t/m 27 augustus 2023

Eerste schooldag

  28 augustus 2023

 

Islamitische leerlingen mogen 2 keer extra vrij zijn: bij het Suikerfeest en het Offerfeest, beide keren één dag. Voorwaarde is wel dat het op een schooldag valt. Dit verlof hoeft niet apart aangevraagd te worden, wel graag van tevoren kenbaar maken bij het klassenteam.
 

Naschoolse Opvang

SDW De Speelrots biedt naschoolse opvang en vakantieopvang binnen de hekken van onze eigen school aan. Op onze locatie Roosendaal biedt SDW De Speelrots daarnaast ook weekendopvang. Op de locatie Bergen op Zoom wordt naschoolse opvang en vakantieopvang aangeboden door SDW Spilhonk. 

Meer informatie hierover kunt u opvragen bij: 

Lizette Bakhuys, leidinggevende van SDW De Speelrots en Spilhonk Tel. 06-13329283 / 088-2593483  of e-mailadres: l.bakhuys@sdwzorg.nl

Naschoolse Activiteiten 

Op de locatie Roosendaal worden een aantal keer per week in de kleine gymzaal van De Kameleon bewegingsactiviteiten aangeboden door externe aanbieders. Dit is een wisselend aanbod en wordt met ouders gecommuniceerd. 

We werken in de VSO-afdelingen met een leerlingenraad per locatie. Dit heeft tot doel om actief burgerschap te bevorderen bij onze leerlingen. Dit doet de raad o.a. door leerlingen mee te laten denken en praten over onderwerpen die hen aangaan op school over bijvoorbeeld het leefklimaat (veiligheid en plezier) en over onderdelen van het schoolbeleid. 

De leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die het algemeen belang raken. Hierbij leren ze niet alleen voor zichzelf te spreken, maar ook namens hun groep. Deelname aan de leerlingenraad vergroot de betrokkenheid van de leerlingen onderling en bij de school. Daarnaast maken zij tijdens hun deelname aan de leerlingenraad kennis met vergadertechnieken als discussiëren en notuleren. De leerlingenraad bestaat uit een afvaardiging van leerlingen uit alle VSO-groepen met uitzondering van de onderwijszorggroepen. De leerlingen worden aan het begin van het schooljaar gekozen door hun medeleerlingen voor de periode van een jaar. De leerlingenraad komt 4 x per jaar bijeen. 

 

Uw betrokkenheid als ouder

Als ouder vertrouwt u uw kind toe aan ons team. Dat waarderen wij enorm! Omdat u uw kind het beste kent, trekken wij graag samen met u op om uw kind tot maximale bloei te brengen. Wij zien u dan ook als educatief partner, belangrijke gesprekspartner, ervaringsdeskundige en eindverantwoordelijke.

Verschillende vormen

De Kameleon hecht grote waarde aan ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid betekent afstemming tussen school en ouders m.b.t. de ontwikkelingskansen en de wijze van begeleiden van het kind. Dit gebeurt op verschillende manieren:

 • Enkele weken na aanvang van het schooljaar is er een algemene ouderavond in de groep waarbij u informatie krijgt over de gang van zaken in de groep. 
 • Halverwege het jaar en enkele weken voor afsluiting van het schooljaar wordt een oudergesprek gevoerd over het ontwikkelingsperspectief plan (OPP). Bedoeling is af te stemmen en overeenstemming te bereiken over het handelingsgerichte deel van het OPP.
 • Iedere groep nodigt minimaal een keer per jaar de ouders uit voor een activiteit op school. 
 • Via de communicatie-app Parro kan de leerkracht wekelijks/dagelijks berichten verzenden naar alle ouders/verzorgers van de groep, maar ook naar ouders individueel. Ook kunnen ouders via Parro met het groepsteam communiceren. 
 • Via nieuwsbrieven en de schoolgids wordt u op de hoogte gehouden van wat er speelt in de school. Omdat uw mening belangrijk is, vragen wij u eens per vier jaar het oudertevredenheidsonderzoek in te vullen.
 • Tevens kunt u zitting nemen in de ouderraad of de medezeggenschapsraad. En we betrekken u natuurlijk ook graag bij activiteiten, feesten en partijen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wijze waarop en voorwaarden waaronder u als ouders kunt deelnemen in het werk op school? Dit wordt uitvoerig beschreven in de schoolgids.

Wederzijds respect

Tot slot vinden wij het vanzelfsprekend dat oudercontact met wederzijds respect verloopt. We staan open voor positieve feedback en horen graag uw mening als u iets met ons wil delen. Rechtstreeks contact tussen ouders en school heeft onze voorkeur. Voor en na schooltijd zijn de collega’s telefonisch bereikbaar om met u te praten/ overleggen. 

 

 

Ouderraad (OR)

Helpende handen

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Dit kunnen wij niet alleen. Gelukkig is er onze ouderraad (OR). Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van kinderen die onze school bezoeken en heeft als doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De leden van de OR ondersteunen ons team waar de inbreng van ouders gewenst is, bijvoorbeeld tijdens sport- en activiteitendagen. 

Samenstelling en doel                                                                                                 

De beide locaties hebben ieder een eigen OR. Bij de samenstelling van deze beide raden wordt steeds geprobeerd ouders te laten deelnemen uit zowel de SO- als de VSO-afdeling. De ouderraad heeft vijf à zes keer per schooljaar een vergadering. Op de agenda staan alle aankomende activiteiten en bijzondere gebeurtenissen, de planning ervan en de verdeling van taken, de evaluatie van activiteiten en alle voorkomende zaken die de oudercommissie aan de orde wil stellen.Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn voor alle ouders/verzorgers op aanvraag verkrijgbaar.

Een aandachtspunt?                                                                                               

Heeft u een punt dat u graag bespreekbaar wilt maken tijdens de vergadering van de OR? Of heeft u interesse in deelname aan de OR? Dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via het e-mailadres: or-rsd@dekameleonkpo.nl voor de locatie Roosendaal. De ouderraad van de locatie Bergen op Zoom is bereikbaar via het e-mailadres: or-boz@dekameleonkpo.nl.

Medezeggenschapsraad (MR)

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

Wat doet de MR?

De MR heeft verschillende taken. Zo heeft het schoolbestuur bij bepaalde beleidsvoornemens de instemming van de MR nodig. Maar daarnaast is de MR ook een adviesorgaan. Zij kunnen, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen over alle onderwijszaken en de organi­satie. De taken en bevoegdheden liggen vast in het regelement op de medezeggenschap. Dit kan op de school worden ingezien. Hier liggen ook de MR-notulen ter inzage.

Jaarverslag MR 2020 - 2021

Jaarplan MR 2021 - 2022

Onze MR

De huidige MR bestaat uit vier ouderleden en vier personeelsleden. De directeur onderhoudt namens het schoolbestuur het contact met de MR.

De ouderleden zijn: Mevr. Lesley Grootenboer,  Mevr . Jolanda Heemskerk, Dhr. Maarten van den Boom en Dhr. Mark Wildhagen.

De personeelsleden zijn: Dhr. Jack van Uum, Mevr. Suezann Lips, Mevr. Jessica Verstraten, Mevr. Ingeborg Kuijer

Voorzitter van de MR is Dhr. Jack van Uum. Hij is 4 dagen per week bereikbaar op de locatie Bergen op Zoom.

Meer weten?

Wilt u weten waarmee de MR zich momenteel bezighoudt? De MR-vergaderingen vinden ongeveer 1 x per 6 weken plaats en zijn altijd openbaar. U vindt de data in de jaarkalender. Het Jaarplan en het Jaarverslag zijn ook openbaar. Wilt u meer weten of heeft u een vraag of opmerking? U kunt de MR bereiken via mr@dekameleonkpo.nl.

 

Wanneer uw kind door ziekte de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u vriendelijk dat telefonisch aan ons te laten weten vóór aanvang van de lestijd. Dit kan voor de hoofdlocatie Roosendaal via 0165 – 570950 en voor de nevenlocatie Bergen op Zoom via 0164 - 870022. Een andere mogelijkheid is ziek melden via de groepsmail of Parro. Het volstaat niet ziekmeldingen te laten doorgeven door andere kinderen of de chauffeur van het leerlingenvervoer.

Leerlingen die ziek zijn terwijl ze een zelfstandige extern stage moeten lopen, moeten zich zelf afmelden bij het stageadres of dat door hun ouders laten doen.

Door toenemend gebruik van ICT in het onderwijs wordt ook het zorgdragen voor privacy steeds belangrijker. De digitale leermiddelen en systemen verzamelen steeds meer leerlinggegevens die moeten worden beschermd. Daarnaast maakt ook de aanwezigheid van leerlingen op het internet en sociale media dat het thema privacy niet uit het onderwijs is weg te denken.

Stichting KPO Roosendaal heeft daarom de volgende acties ondernomen om dit te borgen in haar organisatie:

 • Er is een privacybeleid en privacyreglement opgesteld waarin alle zaken omtrent privacy worden benoemd en afspraken zijn vastgelegd.
 • Alle leveranciers van digitale leermiddelen en administratiesystemen zijn geïnventariseerd en met deze leveranciers is een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd welke gegevens een leverancier vastlegt en worden afspraken gemaakt omtrent de privacy, beveiliging en toegang tot deze gegevens.
 • Eenmaal per jaar zullen alle afspraken en overeenkomsten omtrent privacy en beveiliging worden doorgelicht door een extern bureau.
 • Er is een protocol internet en sociale media opgesteld wat een leidraad is voor personeel en leerlingen van De Kameleon in het gebruik van social media. Tevens wordt dit protocol als uitgangspunt gebruikt in de lessen over mediawijsheid. U vindt dit protocol onder het kopje documenten en formulieren. 

 

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

De klokkenluidersregeling is niet van toepassing als een ouder of leerkracht het niet eens is met een besluit of handeling waarbij het om het eigen belang van de ouder of leerkracht gaat. Als dat het geval is, moet de klachtenregeling gevolgd worden.

Voor de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar de website van KPO. 

Vertrouwenspersoon 

Binnen de Kameleon zijn er meerdere vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders van de school:  

 • Jack van Uum (leerkracht op locatie Bergen op Zoom) 

 • Maaike Reuvers (Intern begeleider so en medewerker onderwijs in Roosendaal)  

 • Jolanda van der Heijden (onderwijsassistent in so-Aqua in Roosendaal) 

 • Lian Panis (schoolmaatschappelijk werkster voor locatie Roosendaal en Bergen op Zoom) 

Voor kinderen in school zijn wij aanspreekpunt als zij behoefte hebben aan een gesprek. Wij bieden kinderen een luisterend oor over zaken zoals pesten, agressie, racisme, discriminatie en seksuele intimidatie wanneer zij dit binnen school ervaren. Over zaken die de kinderen met de vertrouwenspersoon bespreken, waarvan het belangrijk is dat u op de hoogte bent, wordt u als ouder/verzorger geïnformeerd.  

U kunt als ouder/verzorger met een van de vertrouwenspersonen in gesprek gaan als u een klacht heeft over school.  In principe zijn de leerkracht en directie eerste aanspreekpunt bij klachten. Als u hier met de leerkracht/directie niet aan uitkomt of u kan/wil hierover niet met hen in gesprek, is de vertrouwenspersoon degene met wie u in gesprek kunt gaan.  De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, eerste opvang bij klachten, ondersteunt u bij school-gerelateerde problemen, bespreekt samen met u mogelijke oplossingen en geeft u informatie over een klachtenprocedure. De gesprekken zijn vertrouwelijk en er is sprake van geheimhoudingsplicht. 

Jack is bereikbaar via j.v.uum@kporoosendaal.nl of via het telefoonnummer van de school 

Jolanda is bereikbaar via j.v.d.heijden@kporoosendaal.nl of via het telefoonnummer van de school 

Maaike is bereikbaar via m.reuvers@kporoosendaal.nl of via het telefoonnummer van de school 

Lian is bereikbaar via lpanis@kporoosendaal.nl of via het telefoonnummer van de school