Onderwijs

De expertise-school

Onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking vraagt om expertise. Want alleen met de juiste begeleiding en het juiste onderwijs ontwikkelen deze kinderen zich optimaal. De Kameleon heeft hiertoe alle kennis en kunde in huis. 

Op naar een volwaardige rol in de maatschappij

Als Katholieke school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs bieden wij onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek. Wij bieden op twee verschillende locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom (zie het kopje Organisatie voor toelichting op de twee locaties) een geborgen omgeving waarin onze leerlingen op doelgerichte wijze worden gestimuleerd en uitgedaagd hun mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. Wij onderscheiden vier leerroutes en gaan daarbij uit van de eigenheid van de leerling zelf. Zo bereiken we ons uiteindelijke doel: uw zoon of dochter voorbereiden op een zo volwaardig mogelijk functioneren in de maatschappij, op de arbeidsmarkt of op een dagbesteding. Wij werken daarbij nauw samen met u als ouder(s)/verzorger(s) en waar nodig met instanties en de arbeidsmarkt.

De expert

Dankzij onze teamleden hebben we veel kennis en kunde in huis. Wij streven ernaar om dé expertise-school in de regio te zijn voor onderwijs aan en begeleiding van leerlingen met een licht tot ernstige mate van verstandelijke beperking. Wij hebben expertise op het gebied van down- en andere syndromen, autisme spectrum-problematiek en gedragsproblemen. Met onze benaderingswijze willen wij anderen inspireren: leerlingen die presteren onder de gestandaardiseerde normen zijn geen ‘onvoldoende’ leerlingen. Juist bij hen is het zaak om te zoeken naar wat de leerling wél kan!

Vier leerroutes

Op de Kameleon staat het individuele kind centraal. Wij kijken bij iedere leerling specifiek naar de behoeften en sluiten ons onderwijsaanbod daarop aan. Het gedrag van een leerling is daarbij graadmeter voor het welbevinden. Omdat gedrag voor het grootste deel bepaald wordt door omgevingsfactoren, kijken we daarbij altijd naar het kind in relatie tot zijn of haar omgeving. Vervolgens proberen we het gedrag positief te beïnvloeden door het aanpassen of veranderen van omgevingsfactoren.

Kijkend naar het perspectief uitstroom VSO onderscheiden wij vier leerroutes:

Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Leerroute 4
Dagbesteding: Belevingsgericht Dagbesteding: Taakgericht en activerend Dagbesteding: Arbeidsmatig Arbeid: Beschut werk
Voor de groep leerlingen met een zeer ernstige verstandelijke beperking en vaak bijkomende problematiek. Zij vragen een intensieve begeleiding en zorg. Activiteiten gericht op beleving.

Activiteiten zijn primair gericht op recreatie en/of educatie en omvatten een grote range, van gericht op beleving en ontspanning tot recreatieve activiteiten en creatief bezig zijn.

Doel van de activiteiten is dat cliënten een zinvolle dagbesteding te bieden gericht op behoud of ontwikkeling van vaardigheden. Indien bijvoorbeeld door cliënten producten worden gemaakt, zijn deze niet voor de verkoop en worden hieraan geen kwalitatieve of kwantitatieve eisen gesteld. Bij activerende dagbesteding wordt uitgegaan van een grotere mate van zelfredzaamheid en meer algemene communicatiemogelijkheden dan bij belevingsgerichte dagbesteding.

Activiteiten zijn primair gericht op het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten. Hierbij worden (beperkte) kwalitatieve productie-eisen gesteld. De kwantitatieve eisen liggen wel onder de eisen die worden gesteld bij de sociale werkvoorziening.

Hieronder wordt verstaan ‘werken in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden’. Beschut werk kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk. Beschut werk kan ook in de buitenlucht, bijvoorbeeld in het groen, worden verricht. Iemand die beschut werk doet, is in dienst van de gemeente, een sociaal ontwikkelbedrijf of een andere werkgever en krijgt salaris. Dit is ten minste het wettelijk minimumloon.

Het kan voorkomen dat leerlingen voor de verschillende vakken in verschillende leerroutes zitten; jaarlijks wordt  het ontwikkelingsperspectief (OPP) geëvalueerd en bekeken of de leerling zich ontwikkelt naar verwachting en nog in de juiste leerroute zit.

Brabants VerkeersveiligheidsLabel en Gezonde school

Beide locaties nemen deel aan het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Verkeersveiligheid maakt structureel deel uit van ons schoolbeleid.

Gezonde leerlingen presteren beter! Wij werken volgens de aanpak van Gezonde School. Intussen hebben we het Themacertificaat Sport en Bewegen en het Themacertificaat Welbevinden toegewezen gekregen. Volgend schooljaar gaan we verder met het Themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Wij werken aan de 4 pijlers: Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid. We maken weloverwogen keuzes voor de gezondheidsthema’s en activiteiten. Het schoolgebouw, de pleinen, de fietsenstalling en het gehele trottoir voor de school zijn rookvrij.