Kwaliteit

Continu oog voor kwaliteit

Planmatig borgen en verbeteren

We werken als school volgens de PDSA-cyclus. Dit betekent dat we planmatig werken aan verbeteringen met behulp van ons jaarplan. Iedere afdeling/bouw/discipline heeft een eigen KameleonKRACHT-verbeterbord. We evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn en borgen onze kwaliteit, onder andere door zaken op schrift vast te leggen. Daarnaast rapporteren we aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders). Ook nemen we deel aan de interne audits van Stichting KPO. Zo leren we van elkaar. Tot slot kunt u er altijd op rekenen dat wij zorgvuldig omgaan met de klachtenregeling (zie kopje formulieren en afspraken); dit zien wij als een belangrijk middel in onze kwaliteitszorg.

KameleonKRACHT

Het hele team van De Kameleon werkt volgens de methodiek van Stichting leerKRACHT.

Deze methodiek heeft als kernwaarden:

  • Meer leerplezier voor de leerlingen
  • Meer werkplezier voor de medewerkers van De Kameleon
  • Om zo nóg beter onderwijs te creëren. 

De Kameleon is een school met een verbetercultuur, waar we samen werken aan nog beter onderwijs. Een cultuur waarin we  als medewerker van elkaar leren en samen met onze leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbeteren. Zo werken wij aan een duurzame verandering van ons onderwijs zodat de opbrengst voor de leerlingen zo hoog mogelijk is. Een plek waar een cultuur van vertrouwen in de medewerker is met als motto:

'Elke dag samen een beetje beter'

Om dit te bereiken maken we gebruik van de instrumenten van Stichting leerKRACHT.