Zorg

Zorg op maat

Iedere leerling heeft zorg nodig; zeker de leerlingen op onze school! Wij vinden het belangrijk zorg op maat te leveren. Dat doen wij op de volgende manieren:

 • Voor leerlingen die instromen in ons SO en VSO stelt de orthopedagoog een Ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In dit OPP wordt door de orthopedagoog op basis van rapportage van de leerling (dossier bij aanmelding; observatie en eventueel aanvullend onderzoek) het instroomprofiel ingevuld. Dit geeft een overzichtelijk beeld van het ontwikkelingsniveau van de leerling. Hiernaast wordt de kindproblematiek bekeken en ingeschat wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn en wordt een integratief beeld beschreven. Dit beeld wordt binnen de CVB besproken en bepaald wordt wat de uitstroombestemming is en welke leerroute het kind volgt om tot het betreffende uitstroomniveau te komen.
 • De leerkracht gaat  op basis van dit ontwikkelingsperspectief (OPP) het onderwijsaanbod voor de leerling  plannen. De planning van het onderwijs gebeurt voor een periode van 20 weken vanuit de leerlijnen van Plancius of CED. Daarnaast gebruikt de leerkracht een dagplanning.Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de uitstroombestemming. Leerlingen werken dus aan hun eigen doelen passend bij hun uitstroom. De leerkracht kan hierbij een beroep doen op de deskundigheid van de intern begeleider.
 • Tussentijds en aan het einde van het schooljaar wordt het gegeven onderwijs geëvalueerd/getoetst en worden de behaalde doelen vastgelegd in het leerlingvolgsysteem van Parnassys.
 • Aan het einde van het schooljaar wordt het Ontwikkelingsperspectief (OPP) geëvalueerd en gekeken of de leerling zich ontwikkelt volgens de verwachting. Wanneer de resultaten afwijken van de verwachting wordt de oorzaak onderzocht en passende acties opgesteld.
 • Waar nodig bieden wij ruimte voor extra zorg.

Extra zorgondersteuning

Soms is het nodig extra zorg te bieden. Wij hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst met SDW. Van deze zorgaanbieder worden medewerkers betrokken en ingezet als kinderen veel aandacht bij persoonlijke verzorging nodig hebben en/of ondersteunende begeleiding om te komen tot leren.

CVB

De Commissie voor Begeleiding ondersteunt de leerkracht in de begeleiding van de leerling op alle gebieden. De CVB is  formeel eindverantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van de leerling, inclusief het vast- en bijstellen van het uitstroomperspectief. De CVB bestaat uit de directeur, adjunct-directeur, orthopedagoog, intern begeleider en schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast participeert de schoolarts zo nodig adviserend in de CVB. 

De schoolarts

Vanuit de GGD is de schoolarts structureel betrokken bij de zorg voor leerlingen op onze school. We hanteren de volgende afspraken:

 • Alle leerlingen van 5-6, 9-10 en 13-14 jaar krijgen een Periodiek Geneeskundig Onderzoek. De ouders worden uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn.
 • De schoolarts neemt deel aan de besprekingen van de CVB  waar leerlingen worden besproken.
 • De schoolarts doet verslag van onderzoeken. Bijzonderheden worden vastgelegd in het dossier van de leerling.
 • Op initiatief van de schoolarts c.q. de CVB-leden/ leraren en in overleg met de ouders kunnen leerlingen tussentijds extra worden onderzocht. De gegevens worden met de ouders besproken.

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk kan u helpen de weg te wijzen naar een passende vrijetijdsbesteding voor uw kind, stichting leergeld,  aanvagen van dubbele kinderbijslag, extra ondersteuning in de opvoeding of ontlasting in de thuissituatie. Indien nodig wordt u geholpen met het invullen van (school)gerelateerde aanvragen (zoals leerlingenvervoer of zorguren). Ook kan er samen gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om de taalontwikkeling van uw kind thuis extra te oefenen. Schoolmaatschappelijk werk sluit, indien nodig, aan bij overleggen met ouders, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. 

Mocht u een vraag hebben, dan kunt u bellen met  06-15941018 of mailen naar  l.panis@kporoosendaal.nl 

Logopedie:  

Op De Kameleon hebben wij een drietal logopedisten in dienst. De logopedist ondersteunt de leerkrachten bij het voorbereiden, het vormgeven en het geven van taalonderwijs. Daarnaast verzorgt de logopedist in samenwerking met de leerkracht activiteiten die de communicatie, spraak en taal stimuleren. Hierbij worden de ouders zoveel mogelijk betrokken. Dit kan op de volgende wijze worden vormgegeven: 

 • Indirect: advies en coaching van leerkrachten, assistenten en andere relevante personen uit het netwerk van de leerling. 

 • Direct: via groeps- en/of individuele behandeling.   

Logopedie binnen de school moet onderwijs gerelateerd zijn. Wanneer het logopedisch probleem geen relatie met het onderwijs heeft dan is logopedie bij een vrijgevestigde logopedist wenselijk. Externe logopedie vindt altijd buiten schooltijd plaats. Uiteraard vindt er afstemming tussen externe en interne logopediste plaats.

U kunt contact opnemen met de school als u vragen hebt aan onze logopedisten of een afspraak wilt maken.

Overige therapie

Indien mogelijk bieden wij externe deskundigen de kans leerlingen onder schooltijd op school te behandelen, mits het onderwijsondersteunend is. Denk hierbij aan muziektherapie, creatieve therapie en motorische therapie. Het toekennen of afwijzen van therapie onder schooltijd wordt beslist tijdens een CVB-bijeenkomst.

Nazorg

Tot twee jaar na het verlaten van de school verleent De Kameleon aan oud-leerlingen nazorg. Dit doen wij om zo een soepele overgang naar en aansluiting op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of een vorm van dagbesteding mogelijk te maken.